RFTide™ Modules

 • RFT-868-3V/V2
 • rtf 868 3v
 • 650201308G
 • FSK
 • 3.3V
 • 868.30 MHz
 • -100 dBm
 • 5 mW
 • 10 mA (RX) – 33 mA (TX)
 • 38.6 x 18.2 x 2 mm
 • Shortform | DoC
 • RFT-868-SML
 • rft 868 sml
 • 650201375G
 • FSK
 • 3.3V
 • 868.30 MHz
 • -100 dBm
 • 5 mW
 • 10 mA (RX) – 33 mA (TX)
 • 28 x 15 x 2 mm
 • Shortform | DoC
 • RFT-868-USB V/V2
 • rft 868 usb
 • 650201378G
 • FSK
 • 5V by USB connector
 • 868.30 MHz
 • -100 dBm
 • 5 mW ERP
 • 20 mA (RX) – 43 mA (TX)
 • 72 x 10 x 24 mm
 • Shortform | DoC
 • RFT 868 4CH
 • tx4 hcs n
 • 650201377G
 • FSK
 • 3V (1 x CR2032 Lithium)
 • 868.30 MHz
 • -100 dBm
 • 2 mW ERP
 • 33 mA – 1 µA Standby
 • 72 x 39 x 11 mm
 • Shortform | DoC